Regulamin

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem strony www.kuchniaotwarta.com
dla Konsumentów Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do stosunków pomiędzy Kuchnia Otwarta z siedzibą w Lublinie na ul. Sobótki 53, 20-828 Lublin NIP 712 334 09 90 REGON 367338430 której przysługują prawa do Serwisu a Konsumentami. Niniejsze przepisy nie dotyczą podmiotów prowadzących Restauracje, których prawa i obowiązki wynikają z Ogólnych Warunków Umów strony internetowej www.kuchniaotwarta.com

I. Postanowienie ogólne i definicje Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

 • Regulamin: niniejszy regulamin
 • www.kuchniaotwarta.com – witryna internetowa restauracji Kuchnia Otwarta
 • Oferta : propozycja zawarcia umowy sprzedaży produktów i usług na warunkach określonych przez Restauracje, w szczególności zawierających cenę, opis i skład oferowanego Towaru, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych na stronie www.kuchniaotwarta.com
 • Zamówienie : oświadczenie woli składane przez Konsumenta Restauracji na wybraną przez niego Ofertę, skutkujące zawarciem Umowy.
 • Użytkownik - Konsument : Osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, składająca Zamówienie w Restauracji za pośrednictwem strony www.kuchniaotwarta.com, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Umowa : stosunek prawny zawarty pomiędzy Konsumentem a Restauracją na podstawie złożonego Zamówienia za pomocą serwisu dotyczący jego realizacji oraz jego dostawy lub osobistego odbioru.
 • Restauracja : podmiot, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gastronomii, w szczególności przygotowujący dania, napoje i podobne produkty, korzystający z usług świadczonych przez restaurację Kuchnia Otwarta umieszczający w serwisie asortyment produktów oferowanych przez siebie wraz z cenami brutto oraz obszarem dostawy, kosztami dostawy i minimalnymi kwotami zamówienia.
 • Usługi : zespół usług oferowanych Konsumentowi przez Kuchnia Otwarta za pośrednictwem serwisu, w tym w szczególności: publikacja Oferty, pośredniczenie przy zawieraniu Umów pomiędzy Konsumentem a Restauracją poprzez udostępnienie platformy Restauracji i Konsumentowi, umożliwienie Konsumentowi dodawania ocen, komentarzy i opinii na temat poszczególnych Restauracji oraz ich wyświetlania.
 • Konto : spersonalizowany panel administracyjny Konsumenta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się przez niego na stronie internetowej www.kuchniaotwarta.com – po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła, za pomocą którego to Konsument może korzystać z usług świadczonych przez Spółkę, w tym w szczególności składać zamówienia na produkty oferowane przez poszczególne Restauracje.

II. Postanowienia Ogólne

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 1422z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do Użytkowników serwisu www.danienazawolanie będących Konsumentami . Regulamin dostępny jest dla Klientów nieodpłatnie na stronie internetowej www.danienazawolanie.pl. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Zamówienie odbywa się na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, tj. obowiązującej w momencie złożenia zamówienia i zaakceptowanej przez Użytkownika. Do korzystania z usług dostępnych w serwisie konieczne jest posiadanie systemu komputerowego pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Zaleca się stosowanie jednej z następujących przeglądarek, z włączoną opcją „cookies” (obsługa plików cookies):
  1. Internet Explorer 11 lub wyższa wersja;
  2. Mozilla 55 lub wyższa wersja,
  3. Google Chrome 6.1 lub wyższa wersja,
  4. Safari 5.1 lub wyższa wersja,
  5. Opera 47 lub wyższa wersja.
 2. Kuchnia Otwarta nie pobiera od Użytkownika żadnych opłat za korzystanie z serwisu www.kuchniaotwarta.com.
 3. Kuchnia Otwarta nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach serwisu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Kuchnia Otwarta w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość Produktów sprzedawanych w ramach Oferty, zdolność Sprzedających do sprzedaży, wypłacalność Kupujących oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników i Restauracje.
 4. Kuchnia Otwarta jest stroną umów sprzedaży Towarów zawieranych pomiędzy Użytkownikiem i Restauracją i gwarantuje, że Restauracja jest uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy.

IV. Zasady Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną:

 1. Rozpoczęcie świadczenia Usług przez Spółkę, następuje po akceptacji przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu i po rozpoczęciu korzystania przez Użytkownika z Platformy.
 2. Użytkownicy, mogą dokonywać zamówień bez konieczności uprzedniej Rejestracji i posiadania Konta. W takim przypadku, po wybraniu Towarów (dodanie do koszyka), niezbędne jest podanie odpowiednich danych wymaganych w formularzu, koniecznych do finalizacji zawieranej w ten sposób umowy z Restauracją. Z chwilą dokonania zamówienia, podmiot, o którym mowa w zdaniach poprzednich, zawiera umowę, której przedmiotem są usługi, na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia Usług na rzecz Użytkownika na skutek działania siły wyższej.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. korzystania z usług oferowanych przez Spółkę w sposób niepowodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności poprzez użycie oprogramowania lub urządzeń;
  2. niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Spółki;
  3. korzystania z usług oferowanych przez Spółkę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
  4. korzystania z usług oferowanych przez Spółkę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Restauracji, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw;
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 5. Korzystający z Platformy Użytkownicy mają obowiązek postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zasadami współżycia społecznego. Zakazane jest postępowanie przez Użytkowników w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający uzasadnione interesy Spółki.
 6. Wszyscy Użytkownicy przyjmują do wiadomości, iż materiały dostępne w serwisie są objęte ochroną prawa autorskiego.

V. Oferta

 1. Wszelkie dane w zakresie Oferty Produktów/Towarów Restauracji umieszczane są w Serwisie samodzielnie przez Restaurację.
 2. W przypadku akceptacji Oferty Produktów/Towarów Restauracji przez Użytkownika powstaje stosunek prawny bezpośrednio pomiędzy Użytkownikiem a Restauracją.

VI. Umowa

 1. Umowa zawierana jest pomiędzy Stronami - Użytkownikiem a Restauracją - w momencie ukończenia składania Zamówienia przez Użytkownika i kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. Użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie jej zawarcia na podany przez siebie podczas składania Zamówienia adres mailowy.
 2. Podanie przez Użytkownika prawdziwych, prawidłowych i pełnych danych Kontaktowych podczas składania zamówienia jest warunkiem wykonania zamówienia przez Restaurację.
 3. Po złożeniu Zamówienia przez Użytkownika, zobowiązany jest on do bycia dostępnym za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej dla Restauracji, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi przy składaniu Zamówienia.
 4. Użytkownik - w celu uzyskania informacji o statusie realizacji Umowy może kontaktować się bezpośrednio z Restauracją za pomocą danych kontaktowych podanych w Serwisie oraz potwierdzeniu Zamówienia, o którym mowa w ust. 1.
 5. Użytkownik zobowiązany jest ponadto do:
  1. obecności pod wskazanym przez siebie adresem przy składaniu Zamówienia – w przypadku wybrania opcji „zakup z dostawą”;
  2. zgłoszenia się po odbiór zamówienia do Restauracji w czasie wskazanym w potwierdzeniu Zamówienia – w przypadku wyboru samodzielnego odbioru zamówionych produktów.

VII. Odstąpienie od Umowy

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż z uwagi na fakt, iż zamówione przez niego Produkty, mają krótki termin przydatności do spożycia, nie jest on uprawniony do odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu jej faktycznej realizacji (art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Odstąpienie od zawartej Umowy przed rozpoczęciem jej faktycznej realizacji jest możliwe bez podania jakiejkolwiek przyczyny poprzez kontakt telefoniczny z Restauracją.
 2. Restauracja jest uprawniona do odstąpienia od Umowy, w przypadku:
  1. zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy,
  2. dezaktualizacji zamieszczonej w Platformie Oferty w sytuacji, gdy Użytkownik nie zgodził się na alternatywę dotycząca Zamówienia złożoną przez Restaurację,;
  3. przekazania przez Użytkownika nieprawidłowego lub nieosiągalnego numeru telefonu lub adresu dostawy.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron traktuje się ję jako niezawartą, z zastrzeżeniem zapisu pkt 4 poniżej.
 4. W przypadku złożenia przez Użytkownika fałszywego Zamówienia lub niewykonania przez niego Umowy (w szczególności przez jej nieopłacenie lub nieobecność w miejscu dostawy lub w punkcie odbioru w celu odebrania zamówionych produktów), Spółka jest uprawniona do odmowy przyjęcia przyszłych Zamówień od takiego Użytkownika i dokonania zablokowania jego konta w serwisie.

VIII. Płatność

 1. W momencie zawarcia Umowy zgodnie z postanowieniami art. 6.1 niniejszego Regulaminu, po stronie Użytkownika powstaje obowiązek płatności na rzecz Restauracji ceny wynikającej z Zamówienia. Podana w Zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy. Obciążenie Zamawiającego dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu jego wyraźnej zgody.
 2. Płatność za dokonane zamówienie może nastąpić przy odbiorze zamówienia w Restauracji lub osobie doręczającej zamówienie. Użytkownik jest informowany o dostępnych sposobach zapłaty w serwisie podczas składania Zamówienia w danej Restauracji i dokonuje jego wyboru przed złożeniem Zamówienia, tj. przed kliknięciem przycisku „Zamawiam i płacę”.
 3. Spółka nie ingeruje w jakiekolwiek rozliczenia pomiędzy Restauracją a Użytkownikiem.

IX. Reklamacje.

 1. Z uwagi, iż Spółka nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a Restauracją, wszelkie reklamacje dotyczące Oferty, Zamówienia lub realizacji Umowy winny być składane bezpośrednio do Restauracji z wykorzystaniem jej danych kontaktowych wymienionych w Platformie.
 2. Jeśli reklamacja Użytkownika dotyczy pracy serwisu, reklamacja powinna być złożona do Kuchnia Otwarta na adres biuro@kuchniaotwarta.com
 3. Reklamacja Użytkownika złożona zgodnie z pkt 2 będzie rozpoznania w terminie do 14 dni od dnia jej wpływu do Kuchnia Otwarta.

X. Prywatność i poufność.

Podane przez Użytkowników dane osobowe Kuchnia Otwarta zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą w serwisie. Restauracji ujawniane są dane osobowe Użytkownika jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie w celach związanych ze zrealizowaniem Zamówienia oraz w innych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

XI. Zmiany Regulaminu

Kuchnia Otwarta jest uprawniona do zmiany Regulaminu i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Kuchnię Otwartą. Termin zmiany nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w serwisie zmienionego Regulaminu. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w serwisie, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Wersja obowiązująca od dnia 14.04.2020r.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła?
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl